Betalning

Bankgiro: Vid betalning till vårt bankgiro 5199-4119 - uppge fakturanummer eller vad betalningen gäller samt vem det gäller.

Swish: Vårt swishnummer är 123 271 00 36 - märk betalningen med ditt namn samt vad det gäller.

Kortbetalning: För tillfället har vi inte möjlighet att ta emot kortbetalningar, men kolla med din bank - vanligtvis gäller försäkring och avbeställningsskydd som är kopplad till ditt kort så länge du gör betalningen från det konto som är kopplat till kortet.


Om du nyss gjort en bokning går det bra att invänta en bekräftelse från oss innan man betalar anmälningsavgiften, som ska betalas senast 7 dagar efter bokningstillfället.
Avbeställningsskydd: Önskar ni köpa till ett avbeställningsskydd ska det göras i samband med inbetalningen av anmälningsavgiften. Kostnaden för avbeställningsskyddet är 6% av resans totalpris (inklusive ev enkelrum mm), läs mer genom att klicka här.  

Slutfaktura skickas ut i början av april och ska vara betald senast 30 april.

Köpvillkor, secretessvillkor, kortköp, avbeställningsvillkor m.m.

Sekretess-policy 

För att kunna fullfölja en bokning genom Duveskogs Reseservice AB behöver vi att ni godkänner våra villkor för hantering utav era personuppgifter. 
Detta för att vi kommer behöva skicka en del av era personuppgifter vidare till en tredje part så som flygbolag samt hotellen till det land ni väljer att resa. 
Då många av våra resor går till ett land utanför EU måste vi har våra kunders godkännande för att kunna fullfölja en bokning. 
Med personuppgifter menar vi namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt personnummer & passnummer. 
Vi kommer enbart använda era personuppgifter till de ändamål de är avsedda för, i vårt fall för att kunna göra en komplett bokning av er önskade resa med hotell och flyg. I enlighet med GDPR godkänner ni detta då ni bockat i rutan ”godkänn” innan ni skickar in ett bokningsformulär till oss. 


Om man som kund inte vill fortsätta finnas kvar i vårt kundregister efter avslutad resa måste man själv göra ett aktivt val att avsluta sitt kundnummer hos oss. Detta kan ni göra genom att ringa in till oss på 0278-160 05 eller mejla in till oss på info@duvres.se 
Gör man inte detta aktiva val kommer era personuppgifter att finnas kvar i vårt kundregister, vilket då förenklar för er som kund om ni skulle vilja åka på någon ytterligare resa tillsammans med oss i framtiden. Ni kan då endast ange ert kundnummer så kodar vi in er på ert nya önskade resmål. 
Man kan också vänta sig att få enstaka utskick per år av vår tidning Resenytt samt motta våra nyhetsmail utskick ca 20 gånger/år. 

Vill man EJ mottaga våra reklamutskick kan ni redan vid anmälningstillfället ange detta, det går också bra att höra av sig till oss vid senare tillfälle för att ”avbryta” våra nyhetsbrev samt reklamutskick. 

För att vi som företag inte skall bryta mot den nya lagen (GDPR=General Data Protection Regulation) som ersätter föregående lag (PUL=Person Uppgifts Lagen) måste vi informera alla våra kunder om hur vi hanterar era personuppgifter för er egen säkerhets skull.

Regler för anmälan, betalning och avbokning.

Man anmäler sig till resan genom att betala anmälningsavgift på 3000 kr/pers. 

Slutlikviden skall erläggas senast 30 april, slutfaktura skickas ut i början av april och förfaller alltså 30 april för betalning.

Du kan avboka din plats fram tills att du gjort slutbetalningen. Dock återfår du inte din bokningsavgift på 3000kr. Anmälan är bindande när väl slutbetalning skett. Avbokning sker då endast med godkännande av Pingst FFS, giltigt läkarintyg osv. För frågor kontakta grekland@pingst.se

Från bokningstillfället och fram till 30 april kostar avbokning 3000 kr, dvs anmälningsavgiften återbetalas inte.

1 maj och senare kostar en avbokning 100 % av resans pris.

I samband med att man betalar anmälningsavgiften kan man också betala en avbeställningsförsäkring som gör att man får nästan hela resan återbetald vid avbokning för t ex sjukdom, olycksfall etc minus en mindre avbokningskostnad. Läkarintyg erfordras. 


Om vi som resebyrå avbokar resan på grund av oroligheter på resmålet eller på grund av för få deltagare så informerar vi resenärerna om detta senast 5 veckor före avresan. I sådant fall återbetalas hela den summa respektive resenär har inbetalt för resan.Passet måste vara giltigt minst 6 månader efter hemresedagen. Vissa flygbolag släpper inte ombord passagerare om inte passet är giltigt minst 6 månader efter hemresedagen.


Vi följer Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor enligt nedan:


ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR


För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna
inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De
särskilda villkoren anges med kursiv text.
Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om
tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella
bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg),
avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter
på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för
resenären.
De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.


1. AVTALET


1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om
      inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt
      gäller inte vid avtal om paketresor.
1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i
      färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet.
      Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om
      huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen.
      Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga
      resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället.
      Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid
      bokningstillfället.
1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast
      och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.
1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.
1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.
1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats
      tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa
      sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.
1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa
      uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits
      och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med
      passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut
      en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig
      ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller
      någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.
1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-post adress,
        telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att
        kontakta resenären.
1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska
        i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.
1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären
        kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en
        del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.


2. PRIS OCH BETALNING


2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i
      avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.
2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning
      (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och
      omständigheterna i övrigt.
2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet
      och ta ut skälig ersättning.
2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat
      dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler
      boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.
2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan
      tillkomma.


3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING


3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan
      medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.
3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av
      resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.
      Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten
      för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställningsavgifter,
      har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.


4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET


4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett
      sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt
      gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta
      arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före
      avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.
4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som
      överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.
4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren
      för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.


5. ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN


5.1 Ändring av avtalsvillkor
      Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om
      ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är
      obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller
      skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ
      resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.
5.2 Ändring av priset
5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter
         och offentliga avgifter eller valutakurser.
5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning
         som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen
         sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.
5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med
         sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för
         faktiska administrativa kostnader.
5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.
         Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.
5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade
         avresedagen.
5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall
         behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

5.3    Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift
5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med
         mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp
         inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om
         ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.
5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter
         det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.
5.4    Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser
5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan
         eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och
         extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och
         extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig,
         terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att
         säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i
         enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall
         rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.
5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna
         var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.
5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga
         svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. En gällande avrådan från UD ska alltid
         anses utgöra grund för uppsägning.


6. ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE


6.1 Bristande genomförande
      Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid.
      Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle
      medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt
      till prisavdrag och skadestånd.
6.2    Väsentliga fel
6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska
         arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för
         resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet
         i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte
         kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet
         prisavdrag inte kan anses vara skäligt.
6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana
         alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har
         avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och
         skadestånd.

6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana
         alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till
         likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar
         transport och resenären befinner sig på resmålet.


7. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND


7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.
7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på
      tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan,
      eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.
7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar
      enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den
      bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar
      att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en
      i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.
      Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast
      • 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
      • 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
      • 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar
7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och
      sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.
7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är
      arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller
      dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.


8. REKLAMATION


8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att
      denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta
      ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller
      ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande
      hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.
8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har
      handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.


9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN


9.1 Arrangörens anvisningar
      Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av
      reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de
      ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller
      andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva
      avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.
9.2 Resenärens ansvar för skada
      Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom
      vårdslöshet vållar arrangören.
9.3   Resenärens ansvar för formaliteter
9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande,
         som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.
9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i
         enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.
9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda
         formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats
         av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.
9.4 Avvikande från arrangemanget
      Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela
      detta till arrangören eller dennes representant.


10. ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS


Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål
ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala
myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om
situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.


11. TVISTLÖSNING


Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om
parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23
Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens
onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.Garantier 

Duveskogs Reseservice har ställt lagstadgade garantier till Kammarkollegiet för resorna enligt paketreselagen i Sverige. http://www.kammarkollegiet.se/